Opintojen keskeyttäminen Vantaan ammattiopisto Variassa kuriin ihmisen ja tekoälyn yhteistyöllä

Tekstin alkuperäinen julkaisupaikka on vantaa.fi

Opintojen keskeyttäminen toisen asteen alkuvaiheessa on merkittävä ongelma niin nuorten, oppilaitosten kuin laajemmin yhteiskunnan kannalta (Kuntaliitto 2019).  Vantaan ammattiopisto Variassa lähdettiin haasteeseen etsimään ratkaisua Kuntaliiton valtakunnallisen Klash -haastekilpailun ja ideakiihdyttämön kautta. Kilpailussa Varian haasteen ratkaisijaksi kiri Rapida Oy.

Rapidan ratkaisussa nuoret voidaan tavoittaa sellaisia kanavia pitkin, joita he oikeasti käyttävät. Ratkaisuehdotuksen ytimessä on oivallus siitä, että toiminnan painopistettä pitäisi kyetä siirtämään korjaavasta ennaltaehkäisevään. 

Vantaan toisen asteen koulutus osallistui valtakunnalliseen Klash-haastekilpailuun Vantaan ammattiopisto Varian haasteella nuorten pitämiseksi opintopolulla. Tällä hetkellä opintonsa keskeyttäneiden määrä on 17 %.  Varia esitti Klashiin haasteen, jossa etsitään ratkaisua keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden löytämiseksi ajoissa. Lisäksi haluttiin ymmärtää syitä opintojen keskeyttämiseen ja löytää parempia toimenpiteitä opiskelijoiden parhaaksi.

– Variassa on vuosien mittaan pyritty ratkaisemaan keskeyttämisen haastetta muun muassa kouluttamalla henkilökuntaa, panostamalla ryhmäyttämiseen ja lisäämällä resurssia opiskelijoiden yksilölliseen ohjaukseen ja tukeen. Myös opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua oppilaitoksen kehittämiseen ja vaikuttaa oppilaitoksen viihtyisyyteen on lisätty, kertoo Vantaan ammattiopisto Varian rehtori Pekka Tauriainen taustoja. 

– Toimenpiteistä huolimatta keskeyttämisten määrä on jatkanut kasvuaan. Uusia ratkaisuja kaivattiin muun muassa keskeyttämistä indikoivien tapahtumien tunnistamiseen sekä modernia tietotekniikkaa hyödyntävään opiskelijan ohjaamiseen, summaa Tauriainen Varian toiveita haasteen ratkaisemiseksi. 

Rapidalta kolmiosainen ratkaisuehdotus

Ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty erilaisia opintojen keskeyttämisen riskiä ennakoivia teknologisia sovelluksia. Näiden sovellusten haasteena on kapea, pääasiassa hallinnollisten järjestelmien tietoihin perustuva tietopohja. Tällainen tietopohja antaa rajoittuneen kuvan opiskelijan kokonaistilanteesta.

Opintoihin kiinnittyminen on moninainen ilmiö, johon liittyviä tekijöitä ovat muun muassa perhe- ja kaverisuhteet, koulun ilmapiiri, opintomenestys ja opiskelijan yleinen hyvinvointi.  – Uusilla dataperusteisilla teknologioilla voidaan edistää opintoihin kiinnittymistä, kun hallinnollisen tiedon lisäksi kerätään tietoa opiskelijoilta itseltään ja tiedonkeruusta on selkeä polku heille kohdennettaviin tukitoimenpiteisiin, valottaa toimitusjohtaja Teemu Ajalin Rapida Oy:n ratkaisuehdotuksen taustoja.

Ammatillisen koulutuksen oppilaitoksille suunnattu Rapidan ratkaisuehdotus koostuu kolmesta osasta:  

  • Mobiilikyselyt tunnistavat opiskelijat, joilla on huolia, kysymyksiä tai tuen tarvetta. Kyselyn käynnistää jokin ennalta määritetty tapahtuma opiskelijan opintopolulla, esimerkiksi opintojen alun lähestyminen, periodin vaihtuminen, työssäoppimisjakson alkaminen tai poissaolojen määrän kasvu.
  • Tekoälyavusteinen palveluohjaus tulkitsee opiskelijan vapaana tekstinä ilmaiseman huolen. Toistuviin kysymyksiin tekoäly osaa vastata automaattisesti. Kun vastaus ei ole ilmeinen, tekoäly ohjaa opiskelijan kysymyksen oppilaitoksen sisällä oikealle taholle.
  • Johdon analytiikkatyökalu luo kokonaiskuvan oppilaitoksen opiskelijoiden tuen tarpeiden määrästä ja laadusta. Työkalussa mobiilikyselyillä kerätty tieto voidaan esimerkiksi yhdistää valtakunnallisen Amispalaute -kyselyn sekä kouluterveyskyselyn tietoihin, ja sen avulla voidaan seurata erilaisten tukitoimien vaikuttavuutta ja tunnistaa organisatorisia kehityskohteita.  

Ratkaisulla haetaan tehokkuutta opiskeluhuollon resursseihin

Ratkaisun tavoitteena on nykyisen ohjaus- ja opiskeluhuoltoresurssin tehokkaampi kohdentuminen, mikä näkyy opintojen läpäisyn, opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen sekä opiskelijapalautteen paranemisena.

 – Ratkaisukokonaisuus muuttaa opiskelijoille tarjottavan tuen painopistettä korjaavasta ehkäisevään, joka on kokonaistaloudellisesti huomattavasti edullisempaa, kiittelee rehtori Tauriainen Rapidan ratkaisua. Lisäksi se ohjaa henkilöstöresursseja nykyistä tehokkaammin apua eniten tarvitseville opiskelijoille parantaen samalla tuen laatua.

Parhaimmillaan ratkaisu auttaa organisaation toiminnan kehittämisessä niin, että jatkossa tuen kokonaistarve vähenee. 

– Oppilaitosnäkökulmasta esimerkiksi Vantaan kaupungin ammatillisen koulutuksen ennakoitu suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus (suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat, työllistyminen, jatko-opinnot ja palaute) vuodelle 2020 on 9,9 miljoonaa euroa (OKM 2019). Viiden prosentin parannus rahoitusmittareihin tuottaisi Vantaan kaupungille 500 000 euroa, laskeskelee toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki ratkaisun hyötyjä.

Inhimillistä huolenpitoa tekoälyn rinnalla

Useiden olemassa olevien ratkaisujen haasteena on, että passiivisia opiskelijoita ei saada ratkaisun piiriin.  – Rapidan ratkaisuehdotuksessa innovatiivisuuden ydin on siinä, että ajatus opiskelijan hakeutumisesta tukipalveluihin käännetään toisin päin – opiskelijalta kysytään, onko hänellä huolia, ja mikäli on, niin tarjotaan sopivaa tukipalvelua, kertoo Rapidan Ajalin.

Murrosvaiheessa tämä voi näyttäytyä tukipalvelujen kuormittumisena, mutta pidemmällä tähtäimellä aiheuttaa sen, että opiskelijoiden ongelmiin puututaan korjaamisen sijaan ennaltaehkäisevästi.

– Ratkaisussa yhdistyy oppilaitoksen huolenpidon kulttuurin edistäminen, tekoälyn soveltaminen ja tiedolla johtaminen uudella tavalla. Tukipalveluiden piiriin pyritään saamaan juuri ne opiskelijat, jotka eivät itse niihin ohjaudu, mutta ovat vaarassa syrjäytyä opinnoista, kiteyttää Tauriainen Varialta. –  Lisäksi palveluiden vaikuttavuutta seurataan analysoimalla opiskelijoilta kerättyä tietoa ja vertaamalla sitä valtakunnallisiin kyselyaineistoihin.

Rapidan ratkaisuehdotus tukee myös muita Variassa jo käynnissä olevia kehittämistoimenpiteitä. Variassa kehitetään parhaillaan muun muassa toimintamalleja opiskelijoiden tukemiseen Keskeyttämisestä kohtaamiseen ESR-hankkeessa. Lisäksi ESR-hanke ja Vantaan oma Myönteisen erityiskohtelun ohjelma ovat mahdollistaneet sen, että Variaan on palkattu yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää erityisesti keskeyttämisuhassa olevien opiskelijoiden tueksi. – Rapidan ratkaisuehdotus on erinomainen lisä Varian kehittämiskokonaisuuteen, kiittelee Tauriainen vielä. 

Mikä on Klash?

Klash on Kuntaliiton valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haettiin uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Asiantuntijaraati valitsi syksyn 2018 aikana haastekilpailuun kolmen eri kunnan esittämät ongelmat, jotka muotoiltiin ratkaistaviksi haasteiksi yhdessä valittujen kuntien kanssa. Jokaisen haasteen osalta järjestettiin erillinen suunnittelukilpailu, jossa valittiin yksi tai useampi toimija ratkaisemaan haastetta. Varian haasteeseen valittiin Rapidan kehittämä ratkaisuehdotus. 

Lue lisää Klashin ratkaistavista haasteista: https://klash.fi/ratkaistavat-haasteet/

Kuva: Marko Pekkanen

Lisätietoja

Vantaan kaupunki

Vantaan ammattiopisto Varia, rehtori Pekka Tauriainen, p. 050 312 4514, pekka.tauriainen@vantaa.fi

Toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki, p. 050 314 5378, ari.ranki@vantaa.fi

Rapida Oy

Toimitusjohtaja Teemu Ajalin, p. 044 7349338, teemu.ajalin@rapida.fi